Kontrola požívania alkoholu u zamestnancov.

Často kladená otázka: môžem ako zamestnanec odmietnuť dychovú skúšku?

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje v § 12 ods. 2 písm. k) povinnosť zamestnanca nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Zároveň podľa ustanovenia § 9 ods. 1 písm. b) je zamestnávateľ povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Zákon ďalej upravuje povinnosť zamestnanca podrobiť sa vyšetreniu resp. dychovej skúške, ktorú vykoná zamestnávateľ, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Okruh zamestnancov a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil danému vyšetreniu, uvedie jasne a zreteľne zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise pracoviska.

V súvislosti s kontrolou alkoholu na pracovisku, vzniká často otázka či môže zamestnanec odmietnuť dychovú skúšku na alkohol?

Podľa § 12 ods. 2 pís. l) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zamestnanec je povinný podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

  • Pri dychovej skúške by mal každý zamestnanec obdŕžať nový náustok, aby bola zabezpečená hygiena. V opačnom prípade, nie sú na vykonanie dychovej skúšky splnené hygienické predpisy. Zamestnávateľ preto nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne splniť pokyn, ktorý je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s dobrými mravmi, bezprostredne a vážne ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb.

Alebo:

  • Dychovú skúšku môže zamestnanec odmietnuť iba v prípade, že má lekárske potvrdenie o závažnej prekážke, ktorá znemožňuje súvislý výdych do alkohol testera, napr. pri ťažkej astme. Na druhej strane dnes existujú alkohol testery, ktoré umožňujú pasívny test – alkohol tester stačí priložiť k ústam a určí prítomnosť/neprítomnosť alkoholu.

Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu je najvhodnejšie používať na to určený detekčný prístroj, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu. Pokiaľ to tak nie je, namerané výsledky môžu byť spochybniteľné.