Tento článok sme zamerali na bezpečnostné označovanie na pracovisku a ich farbám.

Značky sú súčasťou nášho pracovného života a mnoho krát nám dokážu pomôcť predísť pracovnému úrazu alebo dokonca aj zachrániť život.

Všetky označenie, ktoré na pracovisku máme môžu viesť ku skvalitneniu pracovného prostredia a taktiež nám to slúži aj ako prevencia, ktorá prispieva k znižovaniu úrazovosti na pracovisku.

To všetko môžeme docieliť používaním farieb, signálov a značiek. Ak sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami či postupmi používaných pri organizácií práce je potrebné používať bezpečnostné a zdravotné označovanie pracoviska. Zamestnávateľ podľa potreby zabezpečí na pracovisku a v jeho priestoroch umiestnenie označení.

Bezpečnostné označenie

Bezpečnostné označenie sa vzťahuje na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu a poskytuje pokyny alebo informácie potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom značky, farby, svetelného značenia , akustického signálu . Označenie môže byť trvalé alebo dočasné.

Trvalé označenie

 • Označenie zákazu, príkazu, výstrahy (značky)
 • Označenie núdzových východov a únikových ciest (značky)
 • Označenie prostriedkov prvej pomoci (značky)
 • Označenie a umiestnenie požiarnotechnického zariadenia (značky + bezpečnostná značka)

Dočasné označovanie

 • Svetelné označenie, akustické signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť, ak treba signalizovať nebezpečenstvo alebo upozorniť zamestnancov a iné osoby na pracovisku
 • Ručné signály alebo slovná komunikácia sa musia použiť ak to situácia vyžaduje, na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá môže ohroziť bezpečnosť a zdravie.

Značky majú dôležitú funkciu pri informovaní zamestnancov o nebezpečenstvách a ohrozeniach. Ich zmysluplné a efektívne používanie na pracoviskách prispieva k znižovaniu úrazovosti a predchádzajú zmenám.

Na označovanie pracovísk sa používajú značky:

 • zákazové
 • výstražné
 • príkazové
 • značky pre núdzový východ, únikové cesty a prvú pomoc
 • značky na ochranu pred požiarmi

Značka je definovaná ako označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu, kombináciou geometrického tvaru, farby a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri dostatočnej intenzite osvetlenia. Slúžia na upozornenie bez potreby alebo s minimálnou potrebou použitie slov. Značky sa musia umiestňovať v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla, so zreteľom na prekážky, a to pri vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu.

V ďalšom článku sa bližšie pozrieme na slovnú komunikáciu a ručné signály na vybraných pracoviskách.