služby

bozp a po

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI  (BOZP)

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spočíva v množstve povinností, na ktoré nesmie zamestnávateľ nikdy zabúdať.

Je to dôležitý súbor uplatňovaných zásad a opatrení.

Bezpečnostný technik zabezpečuje:

 • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP – interné smernice, vypracovanie zoznamu používaných ochranných pracovných prostriedkov, miestne prevádzkové predpisy,
 • zoznam prác a pracovísk zakázaných tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám,
 • pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku,
 • vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo interných smerniciach,
 • vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúchtechnických zariadení,
 • vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom,
 • pravidelné informovanie zamestnávateľa o stave a vývoji BOZP na pracoviskách,
 • vypracovanie plánu školení BOZP,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • vedenie evidencie školení,
 • poradenstvo,
 • príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
 • zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu,
 • vykonávanie pravidelných prehliadok na pracovisku.

 

OCHRANA PRED POŽIARMI  (OPP)

K protipožiarnej ochrane je potrebné prístupovať čo najskôr, dokonca hneď kvôli zabráneniu možných požiarnych ohrození. Preventívnou a pravidelnou kontrolou vieme znížiť riziko požiaru, následne ohrozenia zamestnancov a dokonca tak predídeme aj nákladom, ktoré sú spojené so škodami.

 

Technik požiarnej ochrany zabezpečuje:

 

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych hliadok,
 • vedenie požiarnej knihy,
 • návrh opatrení ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • určovanie miest so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vstupné a periodické školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • vedenie záznamov o kontrolách na pracovisku,
 • určovanie požiadaviem na protipožiarnu bezpečnosť pri uívaní stavby a pri zmene užívaní stavby,
 • vypracovanie dokumentácie o protipožiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizácia a hodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • zastupovanie voči orgánom štátneho požiarneho dozoru, analýza nebezpečenstva vzniku požiaru.