cenník služieb

dokumentácia bozp/opp

Cena dokumentácie BOZP/OPP je určená po vstupnom audite.   

Vstupný audit je ZDARMA.

Nová dokumentácia BOZP zahŕňa:

 • vypracovanie politiky BOZP
 • program realizácie politiky BOZP
 • menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie
 • vypracovanie analýzy rizík
 • plán odstránenia zostatkových ohrození
 • vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov
 • pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku
 • vypracovanie osnovy vstupného školenia zamestnancov
 • zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým
 • vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie
 • zoznam profesií a pridelenie OOPP
 • prvá pomoc – pokyny
 • zavedenie evidence a registrácie úrazov + zošit drobných úrazov, kniha registrovaných úrazov
 • havarijný plán, traumatologický plán

 

Nová dokumentácia OPP zahŕňa:

 • vypracovanie požiarneho štatútu
 • vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
 • požiarne poplachové smernice
 • menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky (ďalej len PPH)
 • menovací dekrét vedúceho PPH
 • prehľad miest so zvýšením nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • vypracovanie zoznamu objektov a prehľad o uložení dokumentácie
 • prevádzkové pokyny požiarnych uzáverov
 • zavedenie požiarnej knihy
 • záznam z cvičného požiarneho poplachu
 • určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam
 • smernice pre činnosť PPH
 • organizačné smernice PPH
 • tematický a časový plán odbornej prípravy PPH
 • tematický a časový plán školenia zamestnancov
 • pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľami (príkazy, zákazy, pokyny)

Vyžiadať cenovú ponuku