školenie zamestnancov

Jednou z najdôležitejších povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia je vykonávanie pravidelných školení zamestnancov.

 

Zamestnávateľ je povinný v oblasti BOZP a OPP pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

 

  • s právnymi predpismi a predpismi vydávanými zamestnávateľom na zaistenie bezpečnosti a chrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečného správania na pracoviskách a s bezpečnými pracovnými postupmi,
  • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu pôsobiť na zdraviea s ochranou pred nimi,
  • so zákazom vstupovať do určitého priestoru, zdržiavať sa v tom priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

 

Podľa zákona o BOZP sa školenie zamestnancov musí vykonávať najmenej raz za dva roky, ak v osobitnom predpise pre daný druh prác nie je ustanovený kratší čas.

 

Vykonávanie školenie BOZP a OPP pre:

 

  1.  zamestnancov
  2. vedúcich zamestnancov
  3. novoprijatých zamestnancov
  4. členov protipožiarnych hliadok
  5. osôb zabezpečujúcich OPP v mimopracovnom čase

 

Potrebujete vstupné alebo opakované školenie pre svojich zamestnancov?

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ