cenník služieb

služby bozp/opp

Firma MC BOZPO v oblasti bezpečnosti práce ponúka aj bezpečnostnotechnickú službu (BTS) v zmysle § 21 ods. 3-5 a § 22 zák. č. 124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

Rozsah služieb a činností :

– zabezpečenie výkonu bezpečnostného technika priamo u objednávateľa,
– komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia, 
– vypracovanie zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP,
– posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov,
– poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov,
– príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu,
– organizovanie školení zamestnancov,
– vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.

Vyžiadať cenovú ponuku