poradenstvo v oblasti bozp a po

bezpečnostno-technická služba

Zamestnávateľovi poskytujeme poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

 

Bezpečnostno-technickú službu vykonáva:

 

  • bezpečnostný technik
  • autorizovaný bezpečnostný technik
  • podľa potreby aj iný odborník na preveciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.