Aké úlohy plní bezpečnostnotechnická služba pre zamestnávateľa?

Povinnosťou každého zamestnávateľa v rámci zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je aj zriadenie bezpečnostnotechnickej služby.

Na čo slúži a aké sú možnosti jej zriadenia?

V tomto článku sa dozviete jednu z ďalších dôležitých povinností zamestnávateľa podľa § 21 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov patrí aj zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov.

Bezpečnostnotechnická služba ( ďalej len BTS) patrí medzi tzv. preventívne a ochranné služby. Preventívne a ochranné služby poskytujú zamestnávateľovi služby súvisiace s organizovaním, výberom a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

BTS poskytuje zamestnávateľovi veľmi široké spektrum služieb. Úlohou BTS je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti metodických, odborných, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a ďalších úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poradenské služby sa týkajú najmä primeranosti pracovných priestorov, pracovných procesov, pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, taktiež pracovného prostredia a jeho organizačného, technického a personálneho zabezpečenia.

Zamestnávateľ má pri spôsobe zabezpečenia BTS na výber z dvoch možností:

  • Zabezpečenie prostredníctvom vlastných zamestnancov
  • Dodávateľským spôsobom a to objednaním tejto služby

Zabezpečenie prostredníctvom vlastných zamestnancov – ak sa zamestnávateľ rozhodne zabezpečovať túto službu vo vlastnej réžií, je povinný na jej vykonávanie určiť dostatočný počet vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere. Táto voľba so sebou prináša aj mnoho ďalších úloh pre Vašich zamestnancov.

Taktiež každý zamestnávateľ musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Práve preto je omnoho jednoduchšie si túto službu objednať dodávateľským spôsobom, kde je zamestnávateľ povinný sa len zmluvne dohodnúť na vykonávaní BTS prostredníctvom fyzickej osoby – podnikateľom alebo právnickej osoby, ktorá má na výkon BTS oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

V konečnom dôsledku je zabezpečenie BTS dodávateľským spôsobom pre Vás oveľa jednoduchšie a častokrát aj finančne menej náročné.